Zásady ochrany osobných údajov

Cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov podľa GDPR („Zásady“) vydaných podnikateľom CLC s.r.o., Hraničiarska 36, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 54874718, DIČ: 2121813980, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným úradom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 163882/B (ďalej tiež „Predávajúci“), je poskytnúť informácie o základných princípoch ochrany osobných údajov, t. j. aké osobné údaje Predávajúci ako správca spracováva o fyzických osobách pri predaji tovaru v e-shope Predávajúceho, pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných Predávajúcim a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi. Ďalej je v Zásadách uvedené, na aké účely a ako dlho Predávajúci tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, a ďalej informácie o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov partia.

Tieto Zásady sú účinné od 25.5.2018 a sú vydané v súlade s nariadením /EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“) za účelom zabezpečenia informačnej povinnosti ČNP SR ako správcu podľa čl. 13 GDPR.

Tieto zásady sa týkajú ochrany osobných údajov zákazníkov Predávajúceho, užívateľov služieb ČNP SR, záujemcov o tovar ČNP SR a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných Predávajúcim, a to vždy v rozsahu ochrany osobných údajov zodpovedajúcom GDPR voči Predávajúcemu.

1. Aké Vaše osobné údaje spracovávame?

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše produkty a ich kúpu (napr. v rámci registrácie, objednávky či udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov a udelením súhlasu so zasielaním informácií o novinkách a akciových ponukách atď.), resp. uzavretie zmluvy o kúpe tovaru.

Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám oznámite pri registrácii a/alebo pri kúpe tovaru:

A. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Tieto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Jedná sa najmä o:

a) E-mail
b) Heslo v zašifrovanej podobe
c) Meno a priezvisko
d) Telefón
e) Kontaktná a/alebo doručovania adresa
f) Platobné údaje (číslo platobnej karty, ktoré ne/uložíme k Vášmu účtu (len pri využívaní platených služieb ako je napr. nákupu na našom e-shope atď.)
g) Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené v poznámke pri vyplňovaní objednávky.

B. Ďalšie údaje spracované na základe Vášho súhlasu, ktoré od Vás získame tým, že používate naše služby

a) IP adresa
b) súbory cookies (v prípade online služieb)
c) Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných Predávajúcim získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Záznamy sú spracované za účelom vylepšenia prevádzky internetových stránok prevádzkovaných Predávajúcim a internetovú reklamu
d) prípadne iný online identifikátor

C. Údaje o zakúpenom tovare a platobnej morálke

a) Na e-shope Predávajúceho nájdete zoznam svojich objednávok a obľúbené produkty.

2. Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?

a) Plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
b) Zabezpečovanie odosielania zásielok (plnenie zmluvy) c)Nahrávanie a monitorovanie hovorov so zákazníckou linkou (plnenie zmluvy)
d) Vymáhanie pohľadávok od zákazníkov ako kupujúcich a ostatné zákaznícke spory (oprávnený záujem Predávajúceho)
e) Evidencia dlžníkov (oprávnený záujem Predávajúceho)
f) Marketingové účely (súhlasy zákazníkov)

3. Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely

Pri subjektoch, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva Predávajúci s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase údaje, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenia a zasielania informácií o produktoch, novinkách a akciových ponukách Predávajúceho. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných Predávajúcim, sú spoločne s týmito kontaktmi spracované aj údaje z cookies Predávajúceho, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, ak má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené. Odhlásenie z prijímania zasielania informácii o novinkách a akciových ponukách je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa užívateľ na odber takýchto oznámení zaregistroval, prípadne e-mailom: info@colourlovercosmetics.com.

4. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných Predávajúcim

V prípade, ak má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných Predávajúcim, a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok Predávajúceho, robenie analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané a na účely internetovej reklamy Predávajúceho.

5. Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (t.j. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 24 mesiacov, ak tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nebude z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie Vami objednaných produktov, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo z všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi i po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

6. Aké všetky práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

a) Právo na informácie
b) Právo na prístup k osobným údajom
c) Právo nepresné osobné údaje opraviť či doplniť
d) Právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch
e) Právo na obmedzenie spracovania
f) Právo na oznámenie opravy, výmazu či obmedzenia spracovania‘
g) Právo požadovať prenesenie údajov
h) Právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch
i) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať
j) Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch
k) Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a v GDPR po nadobudnutí jeho účinnosti.

7. Čo to znamená, že máte právo vzniesť námietku?

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov, máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery Vám už zasielať nebudeme.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

8. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovávaním Vašich osobných údajov využite prosím e-mail: info@colourlovercosmetics.com.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zabránili prístupe neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uschovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.